Duurdere tarieven?

woensdag 7 oktober 2015

Mijnheer Cornu, CEO van de NMBS, vraagt meer “tarifaire flexibiliteit”. Minister Galant heeft de boodschap goed begrepen en wil ook het “tarievenbeleid vereenvoudigen”. Hoe?

Met flexibele tarieven in functie van “de behoeften en het profiel van de klanten”. Maar spreekt de Minister over uw behoeften of die van het bedrijf?

Voor de heer Cornu, CEO van de NMBS, die de door de regering opgelegde besparingen moet uitvoeren, zijn de mogelijkheden beperkt. Hij wil de tarieven verhogen omdat hij gelooft dat het een van de enige manieren is om inkomsten te genereren voor het bedrijf.

Hierna ziet u hoe de inkomsten en kosten van de NMBS worden verdeeld:

 

NMBS_inkomsten_kosten

Fig.1

 

Gezien het feit dat dotaties van de Staat met 3 miljard dalen, wil hij de tarieven optrekken, omdat die tot de laagste in Europa zouden behoren. Hij moet tegelijkertijd de uitgaven verminderen. U, beste reiziger, evalueert de kwaliteit van de dienstverlening echter op basis van wat u betaalt, dat is normaal. Maar onze angst is dat indien u morgen denkt dat u te veel betaalt voor de dienstverlening, u de auto zal verkiezen in plaats van het openbaar vervoer en dat zou een drama zijn. Niet alleen voor het spoorwegpersoneel, maar ook voor de gehele gemeenschap: meer files op onze wegen, meer vervuiling…

 

“VEREENVOUDIGEN, HARMONISEREN, FLEXIBILISEREN” VAN TARIEVEN = VERHOGING VAN DE TARIEVEN?

Twee recente voorbeelden doen ons inzien dat het daarover gaat en dat onze vrees terecht is.

Eerste voorbeeld: de schrapping van de treinkaarten voor een week op 1 september 2015.

Voor de NMBS “worden deze kaarten minder en minder gebruikt en vertegenwoordigen ze minder dan 1% van onze abonnementen. Onze wens is om ons aanbod te vereenvoudigen en tarieven te harmoniseren in vergelijking met de regionale openbare vervoersmaatschappijen zoals de MIVB, TEC en De Lijn” zegt de NMBS-woordvoerder. Voor de reizigersvereniging Navetteurs.be is de analyse heel anders: “Het is een verkapte tariefstijging die werd besloten zonder enig overleg met de reizigersverenigingen”, betreurt zijn voorzitter Gianni Tabbone, verwijzend naar een “beleid van het voldongen feit”.

Tweede voorbeeld: de door Minister Galant gewenste afschaffing van de kortingskaart voor de grote gezinnen. Op 15 september 2015 werd dit aan de pers bekend gemaakt. Dit leidde tot een groot ongenoegen bij verschillende verenigingen en hebben kordaat gereageerd op dit nieuws:

Gezinnen worden richting auto geduwd. De reizigersorganisaties Navetteurs.be en TreinTramBus, ondersteund door Test-Aankoop, verzetten zich en vroegen een dialoog met de Minister betreffende het onderwerp. “Treinreizen wordt voor leden van grote gezinnen in één keer dubbel zo duur, zelfs meer als er kinderen van onder de 12 bij zijn”, zo stellen ze vast. En dit nadat een aantal jaar geleden ook al de multipass voor groepen tot vijf personen, het tarief ‘Een dag aan zee’ en de betalende halveprijskaart werden opgedoekt onder het mom van vereenvoudiging.

Deze en de voorgaande ‘vereenvoudigingen’ betekenen telkens sterke prijsverhogingen voor de betrokken doelgroepen en zijn dan ook asociaal. De maatregel staat bovendien haaks op het beleid dat het autogebruik wil terugdringen ten voordele van o.a. het openbaar vervoer. Waarom wil men altijd dat de NMBS zichzelf in de voet schiet? Deze nieuwe maatregel gaat in tegen het beleid dat erop gericht is om het autogebruik te doen dalen ten voordele van het gebruik van het openbaar vervoer.” Navetteurs.be en TreinTramBus en Test-Aankoop “ vrezen dat gezinnen het openbaar vervoer de rug zullen toekeren en meer voor de auto gaan kiezen.”

Navetteurs.be en TreinTramBus en Test-Aankoop “ vrezen dat gezinnen het openbaar vervoer de rug zullen toekeren en meer voor de auto gaan kiezen.”

De Centrale Raad van het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad.
De Centrale Raad van het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad, bestaande uit vertegenwoordigers van de werknemers en de werkgevers, heeft in een persmededeling te kennen gegeven dat zij het oneens zijn met de ontwerpen van een nieuw tarievenbeleid bij de NMBS.

In dit nieuwe advies merken de Raden eensluidend op dat een hogere tarifering van de treinkaarten tijdens de spitsuren verdedigbaar is in het kader van een bedrijfseconomische logica van de NMBS, maar dat die logica niet de bovenhand mag halen in de huidige maatschappelijke context, die wordt gekenmerkt door steeds nijpender wordende problemen met de afstemming tussen het aanbod van en de vraag naar mobiliteit, die nefaste gevolgen hebben voor zowel (het structureel concurrentievermogen van) de economie als de werking van de arbeidsmarkt, het leefmilieu en de volksgezondheid.

De maatregel zou bovendien:

  • een bron vormen van ongelijke behandeling tussen werknemers op basis van de arbeidstijdregeling en zou bovendien voor de gezamenlijke belanghebbende partijen tot rechtsonzekerheid kunnen leiden;
  • de werknemers die de langste woon-werkverplaatsingen maken zwaarder treffen. De werknemers die langere trajecten afleggen, maken immers een grotere kans zich in de “tariefspitsuren” te bevinden;
  • de werkgevers en werknemers kunnen ontmoedigen om de trein te gebruiken voor het woon-werkverkeer, vooral wegens de bijkomende complexiteit van de toepassing van het systeem van tussenkomst van de werkgever in de kosten van het woon-werkverkeer van de werknemers die ze zou veroorzaken.

 

ACV Transcom, is zeer bezorgd en wijst erop dat het plan door verscheidene verenigingen wordt afgewezen.